دسته‌بندی
ارسال کتاب

دانلود کتاب ترجمه مکانیک محیط های پیوسته توماس و جورج میس

کتاب مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین نوشته توماس و جورج میس ترجمه دکتر عباس راستگو انتشارات دانشگاه تهران

Continuum Mechanics for Engineers   G. Thomas Mase and George E. Mase

دانشجویان مهندسی مکانیک گرایش جامدات و حرارت و سیالات در مقطع کارشناسی پس از گذراندن دروس علوم پایه با علم مکانیک بطور گسترده آشنا می شوند که این آشنایی کلی در درسی به نام مکانیک محیط های پیوسته جمع بندی می شود.

مکانیک محیط های پیوسته اساس اصلی چندین درس کارشناسی ارشد در علوم مهندسی است که بر مبنای آن الاستیسیته ،‌پلاستیسیته ، ویسکوالاستیسیته و مکانیک شاره ها پدید آمده اند. در واقع مفاهیم بنیادین مکانیک محیط های پیوسته یک نیاز عمومی برای ورود به تخصص هایی همچون شاره ها و پلاستیسیته است. بنابراین مطالعه مقدماتی اصول مکانیک محیط های پیوسته دانشجویان را برای یادگیری هر چه بهتر موضوعات ذکر شده آماده می سازد. این کتاب درسی از مطالب ارائه شده در درس مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته در دانشگاه ایالتی میشیگان که در مبنای دوره سه ماهه تدریس می شود استنتاج شده است.

فهرست مطالب:

فصل ۱: نظریه محیط های پیوسته

فصل ۲: ریاضیات ضروری

فصل ۳: اصول تنش

شامل: تانسور تنش - اصل تنش کوشی - تنش های اصلی - دایره مور برای تنش - تنش صفحه ای و...

فصل ۴: سینماتیک تغییرشکل و حرکت

شامل: ذره حرکت و مختصات مادی و فضایی - توصیف های  اویلری لاگرانژی - گرادیان تغییرشکل - گرادیان سرعت و...

فصل ۵: قوانین و معادلات بنیادین

شامل: قوانین تعادل - اصل بقای جرم - اصل مومنتوم خطی - اصل ممان اندازه حرکت - اصل بقای انرژی و...

فصل ۶: الاستیسیته خطی

شامل: قانون هوک برای مواد همسانگرد و غیر همسانگرد - تقارن الاستیک - الاستیسیته سه بعدی و...

فصل ۷: شاره های کلاسیک

فصل ۸: الاستیسیته غیر خطی

فصل ۹: ویسکوالاستیسیته خطی

باکس دانلود